Statut Stowarzyszenia Promocji Aktywnego Wypoczynku uchwalony został na zebraniu członków założycieli w październiku 2006 r. i zatwierdzony przez Sąd Rejonowy w Lublinie decyzją z dnia 17 października 2006 r. Jak na razie nie było potrzeby dokonywania w statucie  jakichkolwiek zmian, więc pozostaje obowiązujący w swoim  pierwotnym brzmieniu.   

Statut
 
Stowarzyszenia Promocji Aktywnego Wypoczynku
 

Rozdział I
Postanowienia ogólne 
§ 1.
Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Promocji Aktywnego Wypoczynku. 
§ 2.
Stowarzyszenie Promocji Aktywnego Wypoczynku, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną
§ 3.
Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony. 
§ 4.
1.     Stowarzyszenie działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej .
2.     Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.  
§ 5.
Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Lublin. 
§ 6.
Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
§ 7.
Stowarzyszenie może ustanawiać własne odznaki i medale i przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami i nagrodami. 
§ 8.
Stowarzyszenie może podejmować współpracę z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii. 
§ 9.
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
Do wykonywania konkretnych zadań w Stowarzyszeniu mogą być zatrudniani pracownicy.  
 
Rozdział II
Cele i formy działania
 
§ 10.
Celem Stowarzyszenia jest promowanie i popularyzacja wszelkich form aktywności pozazawodowej
w tym w szczególności:
1)     Popularyzacja i rozwój zdrowego trybu życia poprzez aktywny wypoczynek i rekreację ruchową.
2)     Popularyzacja i wspieranie aktywności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej.
3)     Działania na rzecz wzrostu poczucia bezpieczeństwa wśród dzieci, młodzieży i rodziców poprzez podnoszenie sprawności fizycznej, umiejętności bezpiecznego funkcjonowania w środowisku miejskim oraz umiejętności obcowania ze środowiskiem naturalnym.
4)     Wspieranie i pomoc przy organizacji imprez turystycznych i wszelkich imprez plenerowo – terenowych.
5)     Popularyzacja i promocja walorów turystycznych, krajoznawczych i przyrodniczych regionu.
6)     Wspieranie społecznej aktywności obywateli. 
§ 11.
Wyżej wymienione cele będą realizowane w szczególności na rzecz organizacji i inicjatyw działających w następujących obszarach: oświata, edukacja, sport i turystyka, ochrona środowiska, ochrona zdrowia, rozwój regionalny i lokalny. 
§ 12.
Stowarzyszenie może realizować swoje cele poprzez:
1)     Prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjno-promocyjnej i edukacyjno-szkoleniowej.
2)     Wspomaganie realizacji szkolnych zajęć z zakresu kultury fizycznej.
3)     Współorganizację i promocję imprez sportowych lub turystycznych zgodnie z celami Stowarzyszenia oraz organizację zawodów i turniejów dla dzieci i młodzieży.
4)     Wspieranie organizacji pozarządowych w działaniach zgodnych z kierunkiem działań Stowarzyszenia.
5)     Współpracę ze szkołami, organizacjami rządowymi i samorządowymi w celu realizacji celów Stowarzyszenia, w tym współorganizowania aktywnego spędzania czasu wolnego i sportowych zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
6)     Współpracę ze środkami masowego przekazu.
7)     Udzielanie wsparcia, w tym finansowego, inicjatywom i organizacjom pozarządowym.
§ 13.
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach, określonych                 w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów Statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. 
§ 14.
Szczegółowe cele i zadania Stowarzyszenia określają roczne i wieloletnie programy działania opracowywane i uchwalane przez Zarząd.
 
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 15.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1)     członków zwyczajnych,
2)     członków wspierających,
3)     członków honorowych. 
§ 16.
1.     Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2.     Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
3.     Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia. 
§ 17.
Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.  
§ 18.
1.     Decyzję w sprawie przyjęcia nowych członków podejmuje Zarząd w drodze uchwały po podpisaniu przez kandydata deklaracji członkowskiej oraz uiszczeniu rocznej składki członkowskiej.
2.     Decyzję w sprawie przyjęcia nowych członków Zarząd podejmuje w ciągu jednego miesiąca od daty złożenia deklaracji. 
3.     W przypadku podjęcia przez Zarząd uchwały o odmowie przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne. 
§ 19.
1.     Osoby poniżej 16 roku życia mogą być członkami zwyczajnymi za zgodą przedstawicieli ustawowych, z tym że do wieku 16 lat bez prawa udziału w głosowaniu na Walnym Zebraniu oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
2.     Osoby w wieku od 16 do 18 lat mogą być członkami zwyczajnymi i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego z tym, że w składzie Zarządu Stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych. 
§ 20.
Członek zwyczajny z zastrzeżeniem § 19ma prawo:
1)     Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
2)     Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu.
3)     Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia.
4)     Korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi.
5)     Brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu. 
§ 21.
Członek zwyczajny obowiązany jest do:
1)     Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
2)     Regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia.
3)     Czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
4)     Dbania o mienie Stowarzyszenia.
5)     Dbać o dobre imię Stowarzyszenia. 
§ 22.
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji. 
§ 23.
1.     Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.
2.     Członek wspierający zobowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji. 
§ 24.
1.     Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
2.     Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
3.     Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiada takie prawa jak członek zwyczajny.
4.     Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich. 
§ 25.
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1)     Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia.
2)     Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
3)     Uchwały Zarządu o skreśleniu z powodu nie płacenia składek członkowskich.
4)     Uchwały Zarządu o skreśleniu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, działania na szkodę Stowarzyszenia. 
§ 26
Osoba wykluczona lub skreślona uchwałą Zarządu w sytuacji określonej w § 25, pkt 3 i 4 ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.
 
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia 
§ 27.
Władzami Stowarzyszenia są:
1)     Walne Zebranie członków Stowarzyszenia, zwane dalej „Walnym Zebraniem”.
2)     Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”.
3)     Komisja Rewizyjna. 
§ 28.
1.     Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania, z zastrzeżeniem pkt. 2.
2.     W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, nie później niż 30 dni po terminie pierwszym. W takim wypadku uchwały zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków. Powyższe nie odnosi się do uchwał, o których mowa w § 46. 
§ 29.
W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz (Zarząd, Komisja Rewizyjna) w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.
 
Walne Zebranie Członków 
§ 30.
Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 
§ 31.
1.     Walne Zebranie Członków może być:
1)     Zwyczajne,
2)     Nadzwyczajne.
2.     Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 30 dni przed terminem Walnego Zebrania.
3.    Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
1)     Z własnej inicjatywy,
2)     Na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3)     Na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
4.    Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
5.    Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, z wyjątkiem spraw określonych w § 28, § 45 i § 46 (wybory władz, zmiana statutu, rozwiązanie stowarzyszenia).
6.      Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania wybierany każdorazowo w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów
7.                     W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania
8.    Zasady zwoływania i prowadzenia obrad Walnego Zebrania mogą być dodatkowo określane i precyzowane na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie. 
§ 32.
Do kompetencji Walnego Zebrania należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone dla innych organów a w szczególności :
1)     Ustalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia.
2)     Uchwalenie statutu i jego zmian.
3)     Zatwierdzanie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
4)     Wybór i odwoływanie Prezesa Zarządu oraz pozostałych Członków Zarządu, Członków Komisji Rewizyjnej.
5)     Decydowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.
6)     Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
7)     Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
8)     Nadawanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia.
9)     Ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
10) Podejmowanie innych uchwał o szczególnym znaczeniu dla Stowarzyszenia.
      
       Powołanie pierwszego składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej powierza się zebraniu założycielskiemu.   
 
Zarząd Stowarzyszenia 
§ 33.
1.     Zarząd składa się z od 3 do 5 osób, w tym Prezesa. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona sekretarza , może także wybrać wiceprezesa. Pozostałe osoby pełnią funkcję Członków Zarządu.
2.     Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
3.     Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej 3 osób wchodzących w skład Zarządu w tym Prezesa Zarządu. . W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa..
4.     Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
5.     Posiedzenia zwykłe Zarządu zwoływane są przez Prezesa.
6.     Posiedzenia nadzwyczajne Zarządu zwoływane są na pisemny wniosek co najmniej dwóch członków Zarządu lub na wniosek Komisji Rewizyjnej składany na ręce Prezesa. Posiedzenie nadzwyczajne odbywa sie w terminie 14 dni od złożenia wniosku. 
§ 34.
Do zakresu działania Zarządu należy:
1)     Realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi.
2)     Uchwalanie planów i programów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych.
3)     Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia.
4)     Zarządzanie finansami Stowarzyszenia
5)     Ustalania regulaminu wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia.
6)     Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego.
7)     Podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań.
8)     Zwoływanie Walnego Zebrania.
9)     Podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i skreślania członków zwyczajnych i wspierających.
10) Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.
11) Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.
12) Uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych.
13) W szczególnych przypadkach zwalnianie z obowiązku płacenia składek członkowskich.
14) Reprezentowanie Stowarzyszenie na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
15) Zatrudniania pracowników.
16) Udzielanie stosownych pełnomocnictw.
§ 35.
Zasady pracy Zarządu mogą być dodatkowo określane i precyzowane na podstawie własnego uchwalonego regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zebranie. 
§ 36.
W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu bieżącym działaniem Stowarzyszenia kieruje Prezes. 
§ 37.
Poszczególnymi zadaniami i projektami realizowanymi przez Stowarzyszenie mogą kierować osoby  upoważnione uchwałą Zarządu. 
 
Komisja Rewizyjna 
§38.
1.     Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2.     Komisja Rewizyjna składa się z od 3 do 5 członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji.
3.     Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata. 
§ 39.
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1)     Kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia.
2)     Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień.
3)     Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu.
4)     Zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd zgodnie z § 31,pkt 2.
5)     Składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla Zarządu.
6)     Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu. 
§ 40.
1.     Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Komisji.
2.     Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
§ 41.
1.     Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
2.     Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
3.     Zasady pracy Komisji Rewizyjnej mogą być dodatkowo określane i precyzowane na podstawie własnego uchwalonego regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zebranie.
4.     Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw. 
 
Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia i gospodarka finansowa 
§ 42.
Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1)     Składki członkowskie.
2)     Darowizny, zapisy i spadki, zbiórki publiczne.
3)     Wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje).
4)     Dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia.
5)     Dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia usług.
6)     Dochody z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów. 
§ 43.
1.     Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie.
2.     Nowo przyjęci członkowie wpłacają pierwszą składkę członkowską w momencie składania deklaracji członkowskiej w wysokości określonej przez Walne Zebranie.  
§ 44.
Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych Stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie: prezes i inny członek zarządu.
 
Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 
§ 45.
1.     Uchwalenie statutu lub jego zmiana przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 8/10 głosów obecnych na zebraniu.
2.     Zmiana statutu Stowarzyszenia nie może dotyczyć jego podstawowych celów.
3.     Wniosek o zmianę statutu musi być zgłoszony na piśmie, a treść proponowanej zmiany podana w zawiadomieniu zwołującym Walne Zebranie. 
§ 46.
1.     Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 8/10 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.
2.     Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Walne Zebranie wskazuje także fundacje i stowarzyszenia, mające podobne cele statutowe do Stowarzyszenia Promocji Aktywnego Wypoczynku, nie nastawione na osiąganie zysku, na rzecz których przejdzie majątek Stowarzyszenia, po wypełnieniu jego zobowiązań.